CPV: 79421200-3 Vypracovanie projektov iných ako pre stavebné práce

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 79421200-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
41508-MSS Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy - r.2021
Verejná súťaž
UVO 30.09.2021
10:00
Národné lesnícke centrum (NLC)