CPV: 79417000-0 Bezpečnostné poradenstvo

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 79417000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
48348-WYS Rozvoj governance na úrovne IKB
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.12.2022
10:00
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky