CPV: 79342200-5 Propagačné služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 79342200-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
47262-MSS S kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež
Verejná súťaž
eZakazky 06.12.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra