CPV: 79341200-8 Manažment reklamy

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 79341200-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
1581-WNS Digitálne služby v oblasti marketingu na sociálnych sieťach a v automatizovaných platformách
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.01.2022
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.