CPV: 79340000-9 Reklamné a marketingové služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 79340000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
43101-WYS On line PPC kampane a súvisiace reklamné služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 27.09.2021
14:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu