CPV: 79314000-8 Štúdie realizovateľnosti

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 79314000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
29953-MSS Dátová stratégia Národnej banky Slovenska
Verejná súťaž
UVO 30.07.2021
10:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA