CPV: 79300000-7 Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum verejnej mienky a štatistika

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 79300000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
18757-WNS Prieskum informovanosti o možnostiach podpory z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.06.2023
10:00
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky