CPV: 79200000-6 Účtovnícke, audítorské a finančné služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 79200000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31397-WYS Finančné a audítorské služby - štatutárny audit
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.07.2021
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.