CPV: 79100000-5 Právne služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 79100000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Komplexné právne služby a právne poradenstvo
Verejná súťaž
18.10.2022
10:00
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce