CPV: 77314000-4 Údržba pozemkov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 77314000-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
59884-MSS Čistenie hraničného pruhu na štátnych hraniciach SR
Verejná súťaž
UVO 03.02.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky