CPV: 77300000-3 Záhradnícke služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 77300000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
32866-WYP Stavebné práce - Administratívna budova Komenského - I. etapa.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.08.2022
09:00
Regionálny úrad školskej správy v Žiline