CPV: 77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 77230000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Projekt Climaforceelife z programu LIFE 19 a ostatná ťažbová činnosť na OZ Šaštín. Výzva č 8/01/2023/TC DNS OZ Karpaty
Dynamický nákupný systém
26.09.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Karpaty, Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín-Stráže