CPV: 77211600-8 Výsadba stromov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 77211600-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
34932-WNS Výsadba drevín do verejnej zelene v meste Pezinok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.08.2022
23:59
Mesto Pezinok