CPV: 77211600-8 Výsadba stromov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 77211600-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
191-MSS Zabezpečenie starostlivosti o vybrané biotopy v NP Slovenský raj v roku 2023
Verejná súťaž
UVO 08.02.2023
09:00
Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi