CPV: 77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 77211000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Lesnícke služby v ťažbovom procese na organizačnej zložke OZ Považie na obdobie 2023 - 2026 - OPAKOVANÁ (trvanie zmluvy 48 mesiacov)
Verejná súťaž
20.02.2023
08:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie, Hodžova 38, 911 01 Trenčín