CPV: 75100000-7 Verejná správa

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 75100000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
30056-MSS Rozšírenie Cisco CUCM a WiFi riešenie pro lokality KaMO
Verejná súťaž
UVO 11.08.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky