CPV: 73110000-6 Výskum

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 73110000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
33124-MSS Dodávka výskumu enzymatickej zmesi
Verejná súťaž
UVO 16.08.2021
10:00
Babičkin dvor, a.s.