CPV: 72700000-7 Služby pre počítačové siete

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 72700000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
29476-MST Obstaranie komponentov sieťovej IKT infraštruktúry
Verejná súťaž
UVO 25.09.2023
09:00
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.