CPV: 72600000-6 Počítačové podporné služby a poradenstvo

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 72600000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
30606-MSS Zabezpečenie činnosti DCAD a CVZP (opakovaná)
Verejná súťaž
UVO 16.08.2021
10:00
Vojenský historický ústav