CPV: 72411000-4 Poskytovatelia internetových služieb ISP

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 72411000-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
33245-MSS Komunikačná infraštruktúra SKPOS pre UGKK SR a GKÚ Bratislava
Verejná súťaž
UVO 26.08.2022
11:00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR