CPV: 72316000-3 Analýza údajov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 72316000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
10401-MSS Technicko-bezpečnostná štúdia realizovateľnosti pre vodíkovú čerpaciu stanicu
Verejná súťaž
UVO 04.04.2023
10:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK