CPV: 72267100-0 Údržba programového vybavenia (softvér) informačných technológií

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 72267100-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
36592 - WYS Servisné služby na produkty QES Signer
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.11.2023
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky