CPV: 72267000-4 Služby na údržbu a opravu softvéru

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 72267000-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
36499 - MSS Služby podpory, prevádzky a rozvoja informačného systému IS AGIS
Verejná súťaž
UVO 11.12.2023
10:00
Pôdohospodárska platobná agentúra