CPV: 72262000-9 Vývoj softvéru

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 72262000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
41150-MSS Dodanie a inštalácia trenažérov hnacích koľajových vozidiel
Verejná súťaž
UVO 26.10.2022
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.