CPV: 72261000-2 Softvérové podporné služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 72261000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
19990-WNS Rozvoj governance a úrovne IKB v NOÚ
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 21.06.2023
12:00
Národný onkologický ústav