CPV: 72261000-2 Softvérové podporné služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 72261000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202314047 Lenovo ThinkSystem - zabezpečenie podpory / obnovy licencií na ďalšie obdobie - 12 mesiacov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika