CPV: 72260000-5 Služby súvisiace so softvérom

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 72260000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Zabezpečenie podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF)
Verejná súťaž
21.02.2023
09:00
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava