CPV: 72260000-5 Služby súvisiace so softvérom

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 72260000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
17734-MSS Technická podpora pre zálohovanie prevádzkovaných systémov
Verejná súťaž
UVO 09.06.2023
09:00
Sociálna poisťovňa, ústredie