CPV: 72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 72250000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
37208 - WYS Organizácia: Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, skrátený názov: Plemenárske služby SR, š.p. (ID: 62239)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.12.2023
09:00
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, skrátený názov: Plemenárske služby SR, š.p.