CPV: 72222300-0 Služby informačných technológií

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 72222300-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
18928-WNS Manažment údajov mesta Senica
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.06.2023
10:00
Mesto Senica