CPV: 72212100-0 Služby na vývoj softvéru pre konkrétne odvetvie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 72212100-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
375-MSS OnkoAssist – manažment cesty pacienta
Verejná súťaž
UVO 17.02.2023
10:00
Národné centrum zdravotníckych informácií