CPV: 72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 72200000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
49546-MUS Podpora prevádzky, údržba a rozvoj ISFS-SD
Užšia súťaž
eZakazky 22.02.2023
23:59
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky