CPV: 72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 72000000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Aplikácia na preberanie stanovíšť a vykonávanie kontrol kvality a BOZP
Zákazka s nízkou hodnotou
10.08.2022
11:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava