CPV: 72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 72000000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
57721-WYS Služby podpory prevádzky, údržby a rozvoja Informačného systému krízového riadenia COVID 19
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.12.2021
10:00
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky