CPV: 71632000-7 Technické skúšky

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 71632000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
4/2023 Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 06.02.2023
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave