CPV: 71600000-4 Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 71600000-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
38575 - WNS Preprava, kalibrácia žiaričov a meradiel na meranie ionizujúceho žiarenia (II)
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2023
11:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.