CPV: 71600000-4 Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 71600000-4

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Vypracovanie energetického auditu
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 18.10.2022
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená