CPV: 71356200-0 Technická pomoc

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 71356200-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
48440-WNS Technická pomoc a poradenstvo pre zabezpečenie bezpečnej a plynulej prevádzky liniek TSÚ RAO - O1
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.12.2022
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.