CPV: 71356100-9 Technická kontrola

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 71356100-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
29687-WNS Odborné technické prehliadky a skúšky elektr. VTZ, VTZ - bleskozvodov, elektr. spotrebičov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.07.2022
09:00
Nemocnica Poprad a. s.