CPV: 71354100-5 Digitálne mapovanie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 71354100-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
33855-WNS Dodanie digitálneho pasportu zelene a dopravy mesta Martin
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.07.2021
09:00
Mesto Martin