CPV: 71323100-9 Projektovanie silnoprúdových sústav

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 71323100-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
32618-MSS Spracovanie projektovej dokumentácie
Verejná súťaž
UVO 25.08.2022
12:00
Východoslovenská distribučná, a. s.