CPV: 71320000-7 Inžinierske projektovanie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 71320000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
60011-WYS Spracovanie a vykonanie projektu JPÚ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.01.2022
09:00
Obec Markušovce