CPV: 71314300-5 Poradenské služby pre oblasť efektívneho využitia energie

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 71314300-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Vypracovanie Analýzy SMART CITY
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 26.07.2021
10:00
Žilinský samosprávny kraj