CPV: 71311200-3 Poradenské služby pre oblasť dopravných systémov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 71311200-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31414-WNS Pilotný projekt implementácie komunikačnej platformy C-ITS v riešení inteligentnej mobility
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.10.2023
10:00
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky