CPV: 71241000-9 Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 71241000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31934-WNS I/51 Banská Štiavnica - Banská Belá, obchvat (štúdia uskutočniteľnosti)
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.10.2023
09:00
Slovenská správa ciest