CPV: 71241000-9 Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 71241000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
38212-MUS Dielo a služby pre ePrehliadky ÚDZS
Užšia súťaž
UVO 27.08.2021
10:00
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou