CPV: 71241000-9 Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 71241000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
46304-MSS Projektové dokumentácie SVD G-N
Verejná súťaž
UVO 30.11.2022
10:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK