CPV: 71240000-2 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 71240000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
SOŠ OaS Nová Baňa - rekonštrukcia chaty Tajch - vypracovanie projektovej dokumentácie
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2023
09:00
Stredná odborná škola obchodu a služieb (Nová Baňa), Osvety 17, 968 01 Nová Baňa