CPV: 71210000-3 Poradenské architektonické služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 71210000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
39217-MSS Dokumentácia pre štátnu expertízu
Verejná súťaž
UVO 05.10.2022
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica