CPV: 71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 71000000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
32643-WNS Vypracovanie statických posudkov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.07.2021
11:00
Hlavné mesto SR Bratislava