CPV: 66114000-2 Finančný lízing

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 66114000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
19922-WNT Zberové vozidlo na smeti
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 19.06.2023
08:00
Mesto Michalovce