CPV: 65300000-6 Rozvod elektriny a súvisiace služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 65300000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
30374-MST Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 06.07.2022
10:00
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky