CPV: 64212100-6 Služby krátkych textových správ (SMS)

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 64212100-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
59973-MSS SMS GATEWAY
Verejná súťaž
UVO 28.01.2022
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.