CPV: 64212000-5 Mobilné telefónne služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 64212000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
38059 - WYS Bezplatná telefónna linka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.12.2023
23:59
Slovenská inovačná a energetická agentúra