CPV: 64212000-5 Mobilné telefónne služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 64212000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
49593-MSS Služby mobilného operátora
Verejná súťaž
UVO 30.11.2021
10:00
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky