CPV: 64200000-8 Telekomunikačné služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 64200000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
19079-WNS KOMPLEXNÉ POSKYTOVANIE MOBILNÝCH TELEKOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 13.06.2023
09:00
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave