CPV: 64200000-8 Telekomunikačné služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 64200000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
50044-MRS Poskytovanie pevných hlasových telekomunikačných služieb
Rokovacie konanie so zverejnením
eZakazky 06.02.2023
23:59
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky