CPV: 637001

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 637001

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Školenie KEU PZ
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
13:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky