CPV: 60400000-2 Letecké dopravné služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 60400000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
41572-MSS Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečením leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach
Verejná súťaž
UVO 21.10.2022
10:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát